2019 жылғы 17 шілдедегі "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері

08.08.2019  10:00 UTC+5

2019 жылғы 17 шілдеде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті, онда келесі шешімдері қабылданды (төменде).

Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша "Директорлар кеңесінің құрамы туралы" 

1. Директорлар кеңесінің мүшелерін "Директорлар кеңесінің бір мүшесін, Қордың тәуелсіз директорын бос орынға сайлау" нұсқасы бойынша сайлау.

2. Марат Амангелдіұлы Джаукенов Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың тәуелсіз директоры болып сайлансын.

Күн тәртібінің 3 мәселесі бойынша "Қордың жаңа редакциядағы жарғысы туралы"

1. А. М. Жолдасбековтың және О. А. Ханинаның ұсыныстарын ескере отырып және осы Жарғыны осы шешім қабылданған сәттен бастап қолданысқа енгізе отырып, қордың жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін ("Қор акционерлерінің жалпы жиналысының Қор басқармасын қалыптастыруы" нұсқасы).

2. Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (2019 жылғы 29 мамырдағы № 1 хаттама) күн тәртібінің "Қордың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту"6-мәселесі бойынша шешімінің күші жойылсын.

3. Осы шешім қабылданған сәттен бастап Қор акционерлерінің 2011 жылғы 23 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (№2 хаттама) бекітілген Қор Жарғысының күші жойылды деп танылсын.

4. Қордың Басқарма төрағасына осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген Қордың Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.

5. Қор Басқармасының Төрағасына осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген қордың жарғысын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісу және мемлекеттік тіркеу үшін қажетті іс-әрекеттерді орындау тапсырылсын. Қор Басқармасының Төрағасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғыны келісу және мемлекеттік тіркеу үшін қажетті осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген Қордың жарғысына редакциялық түзетулер енгізуге рұқсат етілсін.

Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Қор Басқармасы туралы [мәселе жиналысты өткізу басталған кезде Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2019 жылғы 29 мамырдағы № 1 хаттама) жаңа редакцияда бекітілген қор Жарғысы күшіне енген жағдайда қаралуға жатады.)]"

1. Қор Басқармасының сандық құрамын үшке тең етіп анықтау.

Қор Басқармасының өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 24 мамырда аяқталатыны белгіленсін.

Қор Басқармасы мүшелеріне ай сайынғы лауазымдық жалақыдан басқа сыйақының өзге де шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерімен бекітілген Қордың ішкі құжаттарымен және қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдерімен белгіленеді деп белгіленсін.

Қор Басқармасы мүшелерінің, оның ішінде Басқарма Төрағасының басқа ұйымдардың алқалы органдарында сайланбалы атқарушы емес лауазымдардағы жұмысына рұқсат етілсін.

2. Азамат Мырзаданұлы Жолдасбековты Қордың Басқарма Төрағасы етіп сайлау және оның ай сайынғы лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы Директорлар кеңесі бұрын қабылдаған шешімдер (2019 жылғы 24 мамырдағы № 9 отырыс хаттамасы) расталсын.

3.Роза Әшімбекқызы Жолдасова Қор Басқармасы Төрағасының орынбасары, Қор Басқармасының мүшесі лауазымына сайлансын.

4. Қордың Басқарма төрағасының орынбасары, Қордың Басқарма мүшесі Жолдасова Роза Әшімбекқызының ай сайынғы лауазымдық жалақысының мөлшері 1 000 000 теңге (табыс салығы, зейнетақы аударымдары және басқа да міндетті төлемдер сомасы ұсталғаннан кейін беруге) болып белгіленсін.

5. Афанасьев Павел Андреевич Қор Басқармасы Төрағасының орынбасары, Қор Басқармасының мүшесі лауазымына сайлансын. 

6. Қор Басқармасы Төрағасының орынбасары, Қор Басқармасының мүшесі Павел Андреевич Афанасьевтің ай сайынғы лауазымдық жалақысының мөлшері 1 200 000 теңге сомасында белгіленсін (табыс салығының, зейнетақы аударымдарының және басқа да міндетті төлемдердің сомасы ұстап қалғаннан кейін беруге).

7. Осы шешімге сәйкес Қор Басқармасы Төрағасының орынбасарлары, Қор Басқармасының мүшелері сайлаған әрбір тұлғаға қатысты осы тұлға Қорға нақты жұмысқа шыққан күннен бастап күшіне енетін осы шешімнің 3-6-тармақтарын қоспағанда, осы шешім қабылданған сәттен бастап күшіне енеді деп белгіленсін.

Күн тәртібінің 4-ші мәселесі бойынша"Директорлар Кеңесі туралы Ереже"

1. А. М. Жолдасбековтың және О. А. Ханиннің ұсыныстарын ескере отырып, директорлар Кеңесі туралы ереже бекітілсін, оның ішінде Қордың әрбір тәуелсіз директорларының тіркелген ай сайынғы сыйақысының мөлшерін 300 000 теңгеге дейін (табыс салығының, зейнетақы аударымдарының және басқа да міндетті төлемдердің сомасын ұстап қалғаннан кейін беруге) және осы Ереже осы шешім қабылданған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі.

2. Осы шешім қабылданған сәттен бастап күші жойылды деп танылсын:

1) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (2013 жылғы 18 сәуірдегі № 1 хаттама);

2) Қордың Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын жүзеге асыруға байланысты шығыстарды төлеуге (өтемақыға) сыйақы мен ақша төлеудің мөлшерін, шарттары мен тәртібін айқындау туралы Қор акционерлерінің жалпы жиналысының бұрын қабылданған, осы шешім қабылданған сәтте қолданыстағы барлық шешімдері.

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша "Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімін (2019 жылғы 29 мамырдағы № 1 хаттама) орындау үшін жүргізілген Қор Басқармасының жұмысына аудит жүргізу нәтижелері туралы" [жиналысты өткізу басталған кезде көрсетілген аудит нәтижелері алынған жағдайда мәселе қаралуға жатады]"

Қор басқармасына бұрын Қордың басшы қызметкерлері лауазымында болған және оның ақшасын "Астана Банкі" АҚ мен "QazaqBanki" АҚ-ға орналастыруға қатысы бар тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғау туралы және кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы өтінішпен тергеу және анықтау органдарына жүгіну тапсырылсын.

Жиналыстың күн тәртібінің 6 мәселесі бойынша "Д. Ш. Каракулованың өтемақылық төлемі туралы"

1. Соттың тиісті шешімі заңды күшіне енгенге дейін Қор Басқармасының Төрағасы өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Д. Ш. Каракуловаға өтемақы төленбесін.

2. Қордың басқармасына Д. Ш. Каракуловамен Қордың атынан Директорлар кеңесінің төрағасы Д. Ш. Каракулованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде өтемақы төлеуді көздейтін еңбек шарттарының сол тармақтарын жарамсыз деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгіну тапсырылсын.

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz