2020 жылғы 23 шілдедегі "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі.

28.07.2020  18:00 UTC+5

2020 жылғы 23 шілдеде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілді, онда жиналыстың күн тәртібі бойынша шешімдер қабылданды.

Осы ақпараттық бюллетенде шешім мәтіндері қысқартылған түрде беріледі. Қордың акционерлері шешімдердің толық мәтінімен Қор веб-сайтының "Қор акционерінің жеке кабинеті" бөлімінде таныса алады.

Күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша "Қор жарғысына № 1 түзетулер туралы"

Қордың жарғысына № 1 толықтырулар мен өзгерістер бекітілсін [мәтін қысқартылған].

Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша "Қордың 2019 жылғы жылдық есебі туралы"

Қордың 2019 жылғы жылдық есебі назарға алынсын. 2019 жылы Қордың директорлар кеңесі мен басқармасының жұмысын қанағаттанарлық деп тану.

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша"Қордың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы"

Қордың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша " 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында Қордың инвестициялық кірісі есебінен Қордың резервтік капиталын қалыптастыру туралы. 2018 жылғы екінші жартыжылдықта көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан алынған кірістер есебінен және Қордың 2018 жылы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушы сақтандыру ұйымдарынан жарналар мен жарналарды төлеу бойынша міндеттерді орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін алған тұрақсыздық айыбы есебінен сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервін қалыптастыру туралы. 2018 жылдың екінші жарты жылдығында Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялағаны үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстау туралы"

1.

Қордың 2018 жылғы бірінші жартыжылдықтағы инвестициялық кірісі есебінен резервтік капиталын қалыптастырмау.

2.

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервін қалыптастыруға бөлінбеген кірісті тиісінше азайтумен (жабылмаған залалдың ұлғаюымен) резервтердің қаражатын инвестициялаудан түскен кірісті 2018 жылдың екінші жартыжылдығында көрсетілген зиянды өтеу резервін қалыптастыруға [мәтін қысқартылған].

3.

Қордың бөлінбеген кірісін тиісті азайтумен (жабылмаған шығынды ұлғайтумен) резервтерін қалыптастыруға бағыттау және Қор резервтері арасында және Қор резервтерінің ішінде тиісті бөлумен, Қор 2018 жылы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушы – сақтандыру ұйымдарынан жарналарды төлеу бойынша міндеттерін орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы ретінде алған кірісті жіберу [мәтін қысқартылған].

4.

Қордың 2018 жылғы бірінші жартыжылдықтағы инвестициялық кірісі есебінен резервтік капиталын қалыптастырмау.

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және 2019 жылы көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан алынған кірістер есебінен және жарналарды төлеу бойынша міндеттерін орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушы сақтандыру ұйымдарынан 2019 жылы алған тұрақсыздық айыбы есебінен зиянды өтеу резервін қалыптастыру туралы". Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және 2019 жылы зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялағаны үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстау туралы. Қордың 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы"

1.

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервін қалыптастыруға жіберу, көрсетілген резервтердің 2019 жылғы қаражатын инвестициялаудан түскен кірісті зиянды өтеу резервін қалыптастыруға жіберу [мәтін қысқартылған].

2.

Қордың 2019 жылғы кірістерінде Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушы сақтандыру ұйымдарының жарналарды төлеу жөніндегі міндеттерін орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы жоқ екендігі назарға алынсын [мәтін қысқартылған].

3.

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын инвестициялаудан түсетін кірісті және көрсетілген резервтерді қалыптастыруға 2019 жылғы зиянды өтеу резервін жіберген кезде көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялағаны үшін Қордың комиссиялық сыйақысы осы резервтерді қалыптастыру үшін Қордың осы резервтердің қаражатын салу үшін комиссиясын есептеп, ұстаңыз (мәтін қысқартылған).

4.

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервін қалыптастырғаннан, көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялағаны үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеуден және ұстағаннан кейін қалған 2019 жылғы Қордың таза табысын бөлмеу [мәтін қысқартылған].

Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша " Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне қор акционерлерінің өтініштері және осы өтініштерді қарау қорытындылары туралы"

Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне қор акционерлерінің өтініштері және осы өтініштерді қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 7-мәселесі бойынша "Қордың Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат"

Қордың Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 8-мәселесі бойынша "Қордың 2020 жылға (немесе 2020, 2021, 2022 жылдарға) жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін және Қордың 2020 жылға (немесе 2020, 2021, 2022 жылдарға) ішкі бақылау жүйелерінің тиімділігін бағалау үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы"

1. Қордың 2020-2022 жылдарға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйым болып белгіленсін:
  1) "BDO Kazakhstan"ЖШС;
  2) "Russell Bedford a+ Partners" халықаралық аудиторлық компаниясы" ЖШС (балама ретінде," BDO Kazakhstan " ЖШС Қормен аудиторлық қызмет көрсетуге шарт жасасудан бас тартқан жағдайда).
2. 2020-2022 жылдары Қорда ішкі бақылау жүйелерінің тиімділігін бағалау үшін аудиторлық ұйым болып белгіленсін:
  1) "Grant Thornton"ЖШС;
  2) "BDO Kazakhstan "ЖШС (балама ретінде," Grant Thornton " ЖШС қормен аудиторлық қызмет көрсетуге шарт жасасудан бас тартқан жағдайда)".

Күн тәртібінің 9 мәселесі бойынша "Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 1 өзгеріс енгізу туралы"

Директорлар Кеңесі туралы Ережеге № 1 өзгеріс қолданысқа енгізілсін [мәтін қысқартылған].

Күн тәртібінің 10 мәселесі бойынша "Акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі туралы"

 [Ұсынылған шешім қабылданбады].

Күн тәртібінің 11-мәселесі бойынша "Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі туралы"

Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналыстарының шешімдерімен қалыптастырылған Қордың Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі (2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 5 және 2019 жылғы 17 шілдедегі № 2 хаттамалар) 2022 жылы Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады деп белгіленсін.

Күн тәртібінің 12-мәселесі бойынша "Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 17 шілдедегі тапсырмасын орындау туралы"

2019 жылғы 17 шілдедегі Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының тапсырмасын орындау туралы ақпараты назарға алынсын [мәтін қысқартылған].

Күн тәртібінің 13-мәселесі бойынша "2019 жылғы 05 қарашадағы қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының тапсырмасын орындау туралы"

2019 жылғы 05 қарашадағы Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының тапсырмасының орындалуы туралы Директорлар кеңесі мен Қор басқармасының ақпараты назарға алынсын [мәтін қысқартылған].

Күн тәртібінің 14-мәселесі бойынша "Басқарма мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру ережелері туралы"

Басқарма мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру ережелерін бекіту [мәтін қысқартылған].

Күн тәртібінің 15-мәселесі бойынша"2019 жылдың қорытындысы бойынша Қор Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру туралы"

В Қордың Басқарма мүшелеріне 2019 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төленсін [мәтін қысқартылған].

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz