"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің 2021 жылғы 29 маусымдағы жылдық жалпы жиналысының шешімдері

01.07.2021  17:20 UTC+5

2021 жылғы 29 маусымда "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті, онда Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылданды.

Осы жаңалықта шешімдердің мәтіндері қысқартылған түрде келтірілген. Қордың акционерлері шешімдердің толық мәтінімен Қор интернет-сайтының "Қор акционерінің жеке кабинеті" бөлімінде таныса алады.

Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "Қордың 2019 жылғы жылдық есебі туралы"

Қордың 2020 жылғы жылдық есебі назарға алынсын. 2020 жылы Қордың директорлар кеңесі мен басқармасының жұмысын қанағаттанарлық деп тану.

Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Қордың 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы"

Қордың 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "2020 жылға Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан алынған кірістер есебінен зиянды өтеу резервін қалыптастыру туралы. 2020 жылы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервін инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстап қалу туралы. Қордың 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы"

1. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 3) және 17) тармақшаларына сәйкес (осы шешімнің 2-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) бөлінбеген кірісті тиісінше азайта отырып (жабылмаған залалды ұлғайта отырып), сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервін қалыптастыруға көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан түсетін табыс 2020 жылға жіберілсін [мәтін қысқартылды].
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялаудан түскен кіріс 2020 жылға көрсетілген резервтерді қалыптастыруға жіберілген кезде көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстап қалу [мәтін қысқартылған].
3. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес Қор коммерциялық емес ұйым болып табылатындығын негізге ала отырып, Қордың Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервін қалыптастырғаннан, осы шешімнің 1 және 2-тармақтарына сәйкес көрсетілген резервтер қаражатын инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептегеннен және ұстағаннан кейін қалған Қордың 2020 жылғы таза табысын Қордың акционерлері арасында бөлмеуге және осы табысты Қордың бөлінбеген кірісі (жабылмаған залал).

Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары және осы өтініштерді қарау нәтижелері туралы"

Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне қор акционерлерінің өтініштері және осы өтініштерді қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша " 2020 жылы Қордың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат"

Қордың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша "Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру Ережелеріне №1 өзгерістер мен толықтырулар туралы"

1. Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру ережесіне № 1 өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес бекітілген Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларына № 1 өзгерістер мен толықтырулар олар бекітілген күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен бастап қолданысқа енгізілсін.
3. Директорлар кеңесіне Қор акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретінен Басқарманың құзыретіне беру бөлігінде Қор Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселені Қор акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына енгізуді тапсырыңыз. Директорлар Қорының мүшелерін, Қордың өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (оның ішінде Қордың Басқарма Төрағасын), олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымды адамның мөлшерін анықтау мәселелері Қордың Басқарма мүшелеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары.

Күн тәртібінің 7-мәселесі бойынша"2020 жылдың соңында Қордың Басқарма мүшелеріне сыйлықақы төлеу туралы" 

Қордың Басқарма мүшелеріне 2020 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы төленсін [мәтін қысқартылған].
 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz