"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ инвесторларға ұсыныс - сатылатын жай акцияларды сатып алу

19.07.2021  12:20 UTC+5

Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор), оның атқарушы органы (Басқарма) орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050042, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7, Қордың акцияларын сатып алуға міндетті немесе құқығы бар тұлғаларды Қордың Директорлар кеңесінің бір жай акция үшін 25 879,00 теңге сату бағасы бойынша 9 260 акция мөлшерінде қордың бұрын сатып алынған жай акцияларын сату туралы шешім (2021 жылғы 17 маусымдағы № 18 отырыс хаттамасы) қабылдағаны туралы хабарлайды.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес 2021 жылғы 17 маусымда Қор өз акционерлеріне Қордың орналастырылатын (сатылатын) бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру мақсатында Қордың жай акцияларын сатып алуды ұсынады. 2021 жылғы 17 шілдеде Қор акционерлері осы құқықты пайдалануға құқылы болатын мерзім аяқталды. Көрсетілген күнгі жағдай бойынша Қор акционерлері осы құқыққа сәйкес Қордың 393 акциясын сатып алды.

Жоғарыда аталған шешімді орындау үшін  Қор акцияларын сатып алуға міндетті немесе құқығы бар тұлғаларға Қор акцияларын сатудың келесі шарттарын хабарлайды.

1.

Сатылатын бағалы қағаздардың саны мен түрі: 8 867 Қордың жай акциясы (бұдан әрі – акциялар).

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – 2019 жылғы 26 ақпандағы № 0002225.

ISIN акция – KZ1C00001643.

Акциялар шығарылымы проспектісінің көшірмесі Қордың интернет-ресурсында орналастырылған www.ipgf.kz.

2. Сатылатын бағалы қағаздарды сатып алу шарттары:
  1) акцияларды сатып алуға құқығы бар тұлғалар:
    Қор акционерлері, оның ішінде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 3-тармағының талаптарын сақтау мақсатында;
    Қордың акционерлері болуға міндетті сақтандыру ұйымдары;
    Қордың акционері болуға тілек білдірген және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осыған құқығы бар өзге де тұлғалар;
  2) өткізу тәсілі – бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жүзеге асырылатын жазылым арқылы;
  3)

іске асыру туралы хабарландыруды тарату-осы хабарландыруды Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы;

Қор сондай-ақ осы хабарландыруды Қордың интернет-ресурсында жариялау арқылы және осы хабарландырумен хабарламаларды Қордың акционерлеріне электрондық пошта арқылы жіберу арқылы өз акционерлерінің назарына жеткізеді;

  4) сатылатын акцияларды сатып алуға Қордың жазбаша өтінімдерін қабылдау мерзімі - осы тармақтың 3) тармақшасының бірінші абзацына сәйкес сату туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күн;
  5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 20 қазандағы қаулысымен бекітілген  "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" Акционерлік қоғамының акцияларын сатып алу, сондай-ақ орналастыру ережелеріне сәйкес, 2015 жылғы № 198 өтінішке келесі құжаттар қоса тіркелуі қажет:
    заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
    тексеру үшін түпнұсқасымен бірге жарғы немесе жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі;
  6) Қордың сатылатын акцияларды сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау тәртібіне қойылатын ерекше талап - Қор алған өтінім оны алған күні мен уақыты көрсетіле отырып тіркеледі;
  7) сатылатын акцияларды сатып алуға арналған жазбаша өтінімдерді қарау мерзімі – осы тармақтың 4) тармақшасында белгіленген оларды қабылдау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күн;
  8) сатылатын акцияларды сатып алуға арналған жазбаша өтінімдерді қанағаттандыру - Қор алған өтінімдер Қор бұрын алған өтінімнен бастап (осы тармақтың 6) тармақшасына сәйкес осы өтінімдерді тіркеу туралы мәліметтерге сәйкес) кезектілік тәртібімен қанағаттандырылады;
  9) сатылатын акцияларды сатып алуға жазбаша өтінімдер берген тұлғаларды осы өтінімдердің қанағаттандырылғаны немесе қанағаттандырылмағаны туралы хабардар ету – осы тармақтың 7) тармақшасында белгіленген мерзім ішінде осы тұлғаларға тиісті хабарламалармен жазбаша хабарламалар жіберу арқылы;
  10) сатылатын акцияларды сатып алуға жазбаша өтінім берілген тұлға сатып алатын акцияларға ақы төлеуі – Қор акцияларын сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес, бірақ осы тұлға осы тармақтың 9) тармақшасына сәйкес Қор жіберген хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей;
  11) осы тармақтың 10) тармақшасына сәйкес сатып алынатын акцияларды төлегеннен кейін екі жұмыс күні ішінде өтінім қанағаттандырылған тұлға "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға осы акцияларды өзінің жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге міндетті;
  12) өтінімді іс жүзінде қанағаттандыруды және өткізілген акцияларды берілген өтінім қанағаттандырылған тұлғаға беруді Қор осы тармақтың 10) және 11) тармақшаларында белгіленген талаптарды Қордың осы тұлғасы орындағаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
3. Сатылатын бағалы қағаздарды сату бағасы: 25 879,00 теңге бір жай акция үшін.
4. Қордың акционері сатылатын бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім беретін почталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050042, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7.
5. Қоғамның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес өткізілетін бағалы қағаздарды сатып алу мәселелері бойынша Қор инвесторлармен өзара іс – қимылды жүзеге асыратын тұлғалардың тегі, аты (бар болса – әкесінің аты), байланыс деректемелері: Чередниченко Елизавета Михайловна, Қордың корпоративтік хатшысы, телефондар +7 (727) 393 2570 (ішкі. 105), +7 701 787 7113, email: elizavetach@fgsv.kz, chlisa85@gmail.com.

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz