2019 жылғы 29 мамырдағы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі

13.06.2019  10:00 UTC+5

2019 жылғы 29 мамырда "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті, онда келесі шешімдер қабылданды.

Жиналыстың күн тәртібінің 1 мәселесі бойынша "Қордың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. "Астана Банкі" АҚ және "QazaqBanki" АҚ банк шоттарындағы Қордың ақшасымен жағдайы туралы"

1. Қордың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. Директорлар Кеңесіне мүшелігі 2019 жылғы 24 мамырда мерзімінен бұрын тоқтатылған Қор Басқармасының жұмысына Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қордың ішкі құжаттарының нормаларын сақтау мәніне, сондай-ақ Қор ақшаларын "Астана Банкі" АҚ және "QazaqBanki" АҚ-ға орналастыру кезінде Қор акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін сақтау мәніне, Қордың меншігіне "ҚазАгро "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ облигацияларын "QazaqBanki" АҚ-ның Қор алдындағы міндеттемелерін ішінара орындау есебіне қабылдау кезінде, Қордың шығыстарын жүзеге асыру, және осы аудиттің нәтижелерін Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына енгізсін.

Күн тәртібінің 2 мәселесі бойынша" Қордың 2018 жылғы таза кірісін бөлу"

Қордың 2018 жылғы таза кірісін (залалын) бөлмеу.

Отырыстың күн тәртібінің 3 мәселесі бойынша "Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау" 

1. 2018 жылы Қордың Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысы мен мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.

2. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайын сыйақы төлеуге көшу.

"2019 жылға Қордың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау" отырысының күн тәртібінің 4 мәселесі бойынша

"MooreStephensKazakhstan" ЖШС 2019 жылға Қордың жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

Отырыстың күн тәртібінің 5 мәселесі бойынша "Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы"

2018 жылы акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінулерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Отырыстың күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша " Қордың Жарғысын жаңа редакцияда бекіту"

1. Қордың Жарғысын мынадай түзетулерді ескере отырып, жаңа редакцияда бекіту:

1) 19-бапта 2-тармақтың 12) және 16) тармақшалары алып тасталсын;

2) 18-бапта 1-тармақ мынадай аудару логикасына сәйкес оларды орналастырумен және нөмірлеумен мазмұндағы тармақшалармен толықтырылсын:

"Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін (оның ішінде Басқарма төрағасын) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату";

"Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық  жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау";

3) 19-баптағы 18-тармақтағы "екі жұмыс күні ішінде" деген сөздер "бір жұмыс күні ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 19-бапта 21-тармақтағы "3 (үш) күннен кешіктірмей" деген сөздер "үш жұмыс күнінен кешіктірмей"деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған, осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген Қор жарғысын қолданысқа енгізу сәтінен бастап, Қор акционерлерінің 2011 жылғы 23 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Қор Жарғысының күші жойылды деп танылсын.

3. Қордың Басқарма төрағасына осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген Қордың Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.

4. Қор Басқармасының Төрағасына осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген Қордың жарғысын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісу және мемлекеттік тіркеу үшін қажетті іс-әрекеттерді орындау тапсырылсын. Қор Басқармасының Төрағасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Жарғыны келісу және мемлекеттік тіркеу үшін қажетті осы шешімнің 1-тармағына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген Қордың жарғысына редакциялық түзетулер енгізуге рұқсат етілсін.

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz