"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 13 мамырында өткен жылдық жалпы жиналысының шешімдері

16.05.2022  15:00 UTC+5

2022 жылғы 13 мамырда "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті, онда Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылданды.

Осы жаңалықта шешімдерінің мәтіндері қысқаша түрде келтірілген. Қордың акционерлері шешімдерінің толық мәтінімен Қор интернет-сайтының "Қор акционерінің жеке кабинеті" бөлімінде таныса алады.

Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "Қордың 2021 жылғы жылдық есебі туралы":

1. Қордың 2021 жылғы жылдық есебі назарға алынсын.
2. 2021 жылы Қордың директорлар кеңесі мен басқармасының жұмысын қанағаттанарлық деп тану.

Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Қордың 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы":

Қордың 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "2021 жылға Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан алынған кірістер есебінен зиянды өтеу резервін қалыптастыру туралы. 2021 жылы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервін инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстап қалу туралы. Қордың 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы"

1. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 3) және 17) тармақшаларына сәйкес (осы шешімнің 2-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және бөлінбеген кірісті тиісінше азайта отырып (жабылмаған залалды ұлғайта отырып), зиянды өтеу резервін қалыптастыруға көрсетілген қаражатты инвестициялаудан түсетін табысты 2021 жылғы резервтер жіберілсін [мәтін қысқартылған].
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялаудан түскен кіріс 2021 жылға көрсетілген резервтерді қалыптастыруға жіберілген кезде көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстап қалу [мәтін қысқартылған].
3. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес Қор коммерциялық емес ұйым болып табылатындығын негізге ала отырып, Қордың Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және зиянды өтеу резервтерін қалыптастырғаннан, қаражатты инвестициялағаны үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептегеннен және ұстағаннан кейін қалған Қордың 2021 жылғы таза табысын Қордың акционерлері арасында бөлмеуге осы шешімнің 1 және 2-тармақтарына сәйкес осы резервтерді есепке алуға және осы кірісті Қордың бөлінбеген кірісінің (жабылмаған залалының) құрамында ескеруге міндетті.

Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары және осы өтініштерді қарау нәтижелері туралы"

2021 жылы Қор акционерлерінің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша " 2021 жылы Қордың директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат"

Қордың директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша "Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін, оларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы"

1. Директорлар Кеңесі туралы Ережеге № 2 өзгеріс бекітілген сәттен бастап қолданысқа енгізіле отырып бекітілсін.
2. Осы шешім қабылданған сәттен бастап Қордың директорлар Кеңесінің мүшелері сайлансын:
  1) тәуелсіз директорлар ретінде – Е.О. Бурабаев, М.А. Джаукенов, А.В. Копов;
  2) "жалпы сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынатын директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде – Н.Ш. Тулбаев, О.А. Ханин;
  3) "өмірді сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынатын директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде – Ж.А. Жұбаниязоваға, А.И. Қасымоваға, А.А. Мұхтыбаеваға беріледі.
3. Осы шешімнің 2-тармағына сәйкес сайланған директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2027 жылы Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілген кезде аяқталады деп белгіленсін (20 239 дауыс).

 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz